IZSOLES NOLIKUMS

SIA “EUROCLUB”, vienotais reģ. Nr.40103696161 turpmāk tekstā – Izsoļu nams “ ART RĪGA”, organizē izsoli, kuras noteikumi ir veidoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un norādīti šajā Izsoles nolikumā, turpmāk tekstā – Nolikums.

 

Nolikumā lietoti apzīmējumi

Izsoļu nams “HAPPY ART”  – juridiska persona, kura organizē online izsoles, izstrādā tās noteikumus un nolikumu, pieņem, uzglabā un pārdot Lotes, veic norēķinus ar Pārdevēju, nodrošina autortiesību atlīdzību samaksu. Izsoles nama faktiskā adrese ir: Sporta 2 kvartāls, korp.lit.8, 1.stāvs, Sporta iela 2, Rīga, LV  , Latvija.

Izsoļu nama likumīgie pārstāvji – SIA “EUROCLUB”, vienotais reģ. Nr.40103696161, valdes locekle Gaļina Maksimova uz statūtu pamata.

Pārdevējs – fiziska vai juridiska persona, kas nodot Izsoļu namam Priekšmetu pārdošanai izsolē.

Priekšmets – mākslas darbs, antikvārais priekšmets, kas tiek nodots pārdošanai Izsolē, pamatojoties uz līgumu starp Izsoļu namu un Pārdevēju.

Pārdošanas līgums – līgums, kas noslēgts starp Pārdevēju un Izsoļu nama pārstāvji par Priekšmeta pārdošanu Izsolē.

Lote – priekšmets, kas nodots izsolei un kuram tiek piešķirts Izsoles Lotes numurs.

Rezervēta cena – summa par kuru vienojas Pārdevējs un Izsoļu nama pārstāvis un zemāk par šo summu Lote izsolē netiek pārdota.

Āmura cena – augstākā piedāvāta solījuma summa par Loti, kuru apstiprināja Izsoļu nama pārstāvis.

Komisijas nauda – summa, kas izteikta procentos, ko aprēķina no Āmura cenas, kuru pircējam ir jānomaksā Izsoļu namam.

Novērtējums – vērtība, kuru katrai Lotei nosaka Izsoļu nama eksperti. Lotes vērtība var tikt izteikta robežās no zemākā līdz augstākam novērtējumam. Novērtējums nenozīmē, ka Lote tiks pārdota par Novērtējuma summu. Tas tikai apliecina Izsoļu nama viedokli par Priekšmetu.

Sākuma cena – cena, ar kuru sākās solīšana, parasti atbilst Lotes Rezervētajai cenai vai Novērtējumam.

Viltojums – tāds darbs, kas ir līdzīgs oriģinālam, tiek piedāvāts kā oriģināls un uzdots kā Priekšmets, bet patiesībā ir atdarinājums, kura vērtība neatbilst oriģināla vērtībai.

Lotes ekspertīze – tādas Lotes izpētes metodes, kuru pielietošanas rezultātā speciālisti var izsniegt Lotes Ekspertīzes aktu.

1.IZSOLES NOTEIKUMI

1.1. Piedalīties Izsolē iespējams veicot iepriekšēju reģistrāciju Izsoļu nama mājas lapā. Izsoļu nams pēc pircēja reģistrācijas piešķir pircējam noteiktu numuru. Izsoļu namam ir tiesības, nepaskaidrojot lēmumu, atteikt personai dalību Izsolē.

1.2. Pirms Izsoles Pircējam ir pienākums rūpīgi iepazīties ar Loti, Izsoles Nolikumu un Izsoles kārtību.

 

 

 3. IZSOLES SOĻU LIKMES

3.1. Izsolē tiek piemērotas sekojošas izsoles soļu likmes, vadoties pēc katras Lotes Sākuma cenas:

No 1 līdz 10 EUR – solis 1 EUR

No 10 EUR līdz 100 EUR – solis 5 EUR

No 100 EUR līdz 200 EUR – solis 10 EUR

No 200 EUR līdz 500 EUR – solis 20 EUR

No 500 EUR līdz 1000 EUR – solis 50 EUR

No 1000 EUR līdz 2000 EUR – solis 100 EUR

No 2000 EUR līdz 5000 EUR – solis 200 EUR

No 5000 EUR līdz 10 000 EUR – solis 500 EUR

No 10 000 EUR līdz 20 000 EUR – solis 1 000 EUR

No 20 000 EUR līdz 50 000 EUR – solis 2 000 EUR

Vīrs 50 000 EUR – solis 5 000 EUR

3.2 Izsoles vadītājs var noteikt atsevišķām Lotēm citu soļa likmi.

 

4.NORĒĶINU KARTĪBA

4.1. Pircējam ir pienākums 7 darba dienu laikā pēc Izsoles veikt samaksu par pirkumu. Izsoļu namam ir tiesības ieturēt Garantijas naudu – vismaz 10% apmērā no Āmura cenas. Pircējs zaudē iemaksāto Drošības un Garantijas naudu, ja samaksu pilnā apmērā nav veicis 7 darba dienu laikā pēc izsoles. Iemaksātā Drošības un Garantijas nauda paliek Izsoļu Nama rīcībā.

4.2. Ja Pircējs atsakās veikt samaksu par Loti, viņa turpmākā dalība izsolēs tiks liegta.

4.3. Lote nevar tikt nodota Pircējam, līdz Pircējs būs pilnā apmērā apmaksājis visus norēķinus ar Izsoļu Namu.

4.4. Pircēja pienākums ir samaksāt Āmura cenu, ka arī Komisijas naudu no Āmura cenas sekojošā apmērā:

Āmura cenai līdz 20 000 EUR ( divdesmit tūkstoši eiro) – 20% no Āmura cenas

Āmura cenai vīrs 20 000 EUR ( divdesmit tūkstoši eiro) – 12% no Āmura cenas

4.5. Samaksa par Loti tiek veikta ar naudas pārskatījumu uz Izsoļu nama norādīto kontu.

4.6. Pircējam ir pienākums 14 kalendāro dienu laikā  pēc norēķina par Loti sazināties ar Izsoļu namu un vienoties par piegādi. Visus izdevumus par Lotes transportēšanu un risku par jebkādu zaudējumu rašanos ar Lotes transportēšanu no Lotes iegādes brīža uzņemas Pircējs.

4.7. Ja Lote netiek izņemta 14 kalendāro dienu laikā , Izsoļu Nams uz Pircēja rēķina organizē Lotes glabāšanu un izsūta Pircējam aicinājumu izņemt Loti 30 dienu laikā. Savukārt, ja Lote netiek paņemta 30 kalendāro dienu laikā pēc izsoles, Izsoļu nams organizē Lotes glabāšanu un apdrošināšanu uz Pircēja rēķina, par glabāšanu aprēķinot 1,2% dienā. Ja Lote netiek izņemta 90 kalendāro dienu laikā, tiek nolemts Loti pārdot, lai segtu apdrošināšanas un glabāšanas izdevumus. Ja Lote tiek pārdota, Izsoļu nams, aprēķinot visus izdevumus un 20% no pārdošanas summas, iegūto summu pārskaita uz Pircēja kontu.

5.ĪPAŠIE NOTEIKUMI

5.1. Izsoļu nams pirms katras izsoles organizē Izsoles izstādi, kurā laikā Pircējam ir iespēja iepazīties ar Izsoles saturu un uzdot jautājumus Izsoļu nama pārstāvim, pārliecināties par Lotes stāvokli un kvalitāti, labot iespējamās kļūdas. Pircējam pirms izsoles sākuma ir iespēja uzdot jautājumus par lotes izcelsmi, kvalitāti, stāvokli rakstot uz elektronisko pastu:happyartmuseum@gmail.com

5.2. Izsoles datumu un norises laiku nosāka Izsoļu nams, par to informējot ne vēlāk ka 15 dienas iepriekš. Izsoļu nams patur tiesības mainīt izsoles datumus, laikus un vietu, par to vismaz 10 dienas iepriekš informējot reģistrētos Izsoles dalībniekus un Pārdevēju.

5.3. Izsoles laikā Izsoļu namam ir tiesības mainīt vai izņemt Loti no pārdošanas jebkurā brīdī, ja ir šaubas par tas piederību, īstumu vai ir konstatēti šī Nolikuma pārkāpumi.

5.4. Sākuma cena, ar kuru sākās solīšana, atbilst Lotes Rezervētajai cenai vai Novērtējumam. Lote tiek pārdota par summu. Kas ir vienāda vai lielāka par Rezervēto cenu.

 

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Visi strīdi un domstarpības, kas radušies sakarā ar šo Nolikumu, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja Pircējs un Izsoļu nams strīdus jautājumā nepanāk vienošanas pārrunu ceļā, strīds tiek risināts  saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

 

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Izsoļu namam ir tiesības veikt Pircēja iesniegto personas datu apstrādi, kā arī saņemt Pircēja datus no trešajām personām un apstrādāt tos. Izsoļu nams garantē Pircēja datu konfidencialitāti un apņemas neizpaust jebkāda veida informāciju par Pircēju, izņemot gadījumu ja šādā informācija tiek pieprasīta no tiesībsargājošām institūcijām.

7.2. Pircējam- pirms reģistrēšanās izsolei, ir pienākums iepazīties ar šo Nolikumu un piekrist tā noteikumiem.

7.3. Ja šīs Nolikums tiek tulkots citās valodās, tad par noteicošo tekstu tiek uzskatīts Nolikuma teksts latviešu valodā, bet tā teksti citās valodās ir uzskatāmi tikai par teksta latviešu valodā tulkojumiem.

7.4. Pircējs pilnā apmērā ir atbildīgs par savu pilnvaroto personu, vai tiesību pārmantotāju, pret Izsoļu Namu un pret trešajām personām, par savu pārstāvju rīcību un šādas rīcības sekām pilnā apmērā.

7.5. Izsoļu nams un tā pārstāvji nav atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas un citu, no Izsoļu nama un tā pārstāvju neatkarīgu apstākļu rezultātā.

7.6. Izsoļu namam ir tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem un papildus saskaņojuma izmantot Lotes vizuālo attēlu, aprakstu un cenu savos reklāmas un marketinga materiālos, drukātos un elektroniskos katalogos un citur.

 

8. IZSOĻU NAMA REKVIZĪTI

SIA “EUROCLUB”

Reģ.Nr.40103696161

Juridiskā adrese: Stabu iela 62-18a, Rīga, LV1009, Latvija.

Faktiskā adrese: Sporta iela 2, “Sporta 2 kvartāls”, korp.8, 1.stāvs, Rīga, LV .., Latvija.

A/S Citadele banka

Konts:LV31PARX0013763670002

Kontakti: +371 29177748, +371 29187754

Valdes locekle: Gaļina Maksimova

 

 

Galvenā izvēlne